Privacy beleid

 

Allround Care

  

 • Definities
  • In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. Allround Care: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allround Care B.V., gevestigd aan de Wiersedreef 22 (3433 ZX) te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66857503;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Allround Care, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Allround Care i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Allround Care en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Allround Care aanbiedt;
   4. website: de website allroundcare.nl die door Allround Care wordt beheerd;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

 • Persoonsgegevens
  • Voor Allround Care is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Allround Care volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Allround Care gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  • Allround Care verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Allround Care heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Allround Care.
  • Allround Care verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. adres;
   3. postcode en woonplaats;
   4. telefoonnummer;
   5. e-mailadres;
   6. geboortedatum;
   7. Burgerservicenummer;
   8. bankrekeningnummer;
   9. geslacht;
   10. burgerlijke staat;
   11. nationaliteit;
   12. Verklaring Omtrent Gedrag;
   13. IP-adres.
  • Allround Care verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  • De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Allround Care kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Allround Care raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Allround Care zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Allround Care middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal Allround Care de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

 • Grondslag en doeleinden van de verwerking
  • De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  • Allround Care verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
   3. het tot stand komen van de overeenkomst;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
   6. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
   7. het sturen van een factuur;
   8. het voldoen aan administratieve plichten;
   9. om de website en de dienstverlening van Allround Care te verbeteren;
  • De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  • Allround Care zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Allround Care verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Allround Care streeft naar minimale gegevensverwerking.
  • Allround Care zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

 • Wissen van persoonsgegevens
  • Allround Care zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  • Allround Care is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  • Allround Care zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
   1. Allround Care daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Allround Care voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Allround Care een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  • De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

 • Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  • Op verzoek verleent Allround Care aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Allround Care van hem bijhoudt en verstrekt Allround Care de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  • Allround Care biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Allround Care van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  • Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Allround Care worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Allround Care. Allround Care reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

 • Bezwaar
  • De betrokkene kan bij Allround Care bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Allround Care het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Allround Care met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Allround Care bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

 • Recht van beperking
  • Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Allround Care verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

 • Contact
  • Voor vragen over de wijze waarop Allround Care persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Allround Care van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Allround Care.

 

Contactgegevens:

Allround Care B.V.

adres: Wiersedreef 22
postcode/plaats: 3433 ZX Nieuwegein
e-mailadres: info@allroundcare.nl
telefoonnummer: 088 – 066 61 86
 • Indien Allround Care op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Allround Care de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

 • Beveiligingsmaatregelen
  • Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Allround Care verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  • Allround Care neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
   1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

 

 • Privacy beleid van derden
  • Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Allround Care aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

 • Wijzigingen
  • Allround Care behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Allround Care.

 

 • Datalek
  • Indien zich bij Allround Care een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Allround Care daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien er sprake is van een datalek bij Allround Care dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Allround Care de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

 • Cookies
  • Allround Care gebruikt functionele en analytische cookies.
  • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
  • De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Allround Care zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  • Soorten cookies en doelen:

 

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Allround Care

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Allround Care ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Allround Care zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Allround Care op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Allround Care heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

 

 • Allround Care kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Allround Care ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Allround Care raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

 • Klacht indienen
  • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Allround Care niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.